Wikipedia กรณีศึกษาของ Nofollow,No Bot

Author:

มีโอกาสได้ศึกษาวิชาเกรียนแตก โดยการเพิ่มเว็บของตัวเอง ไว้ใน Wikipedia
เนื่องจากความแคลงใจเกี่ยวกับ Nofollow ว่ามีการวิ่งของ Bot อยู่ใหม โดยเลือกใช้
Wordpress และ ปลักอินที่ชื่อว่า statpress เพื่อจับการเข้าของ Bot ของ Search

ผลออกมากลับกลาย เป็นว่าได้รับทราฟริก จาก Wikipedia เต็มๆ ใครอยาก
เอาไปเลียนแบบก็ได้ แต่ทราฟริำกพวกนี้ จอห์นไม่ชอบเท่าไหร่.. ไม่เอา


Wikipedia ต้นทาง Pagerank 3 กลับไม่พบ Bot วิ่งผ่านสักตัว 1 อาทิตย์เต็ม

หลังจากทำเว็บ มา 1 อาทิตย์เต็มพบว่า Bot เข้ามาหนึ่งตัวและยังเป็นของ
Alexa ด้วย Bot Search ไม่ได้โผล่มาจาก  Wikipedia ลิงค์ แบบ Nofollow

อย่างไรก็ตาม จอห์นเองไม่ใด้ศึกษา เรื่อง Nofollow ในรูปแบบอื่น
เช่น Nofollow Comment หรือ Directory แบบ Nofollow

ก็ถือซะว่า บทความนี้ไม่กล้าฟันธงเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับ Nofollow
ที่เหลือก็สุดแท้ผู้อ่านจะแสวงหา หรืออ่านเจอ..

อนึ่งการเขียนบทความใน Wikipedia มีความน่าสนใจของการทำ
อันดับ และ สามารถเพิ่มทราฟริกได้ด้วย  แต่ต้องเข้าใจว่า Wikipedia นั้น
เป็นเสมือนเอกสาร สาธารณะที่ทุกคน ย่อมสามารถแก้กลับไปกลับมาได้เช่นกัน..

จบ… โปรเจคเกรียน..

Comments are closed.